Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

BayWa Sklep Online

Regulamin określa warunki sprzedaży internetowej pod adresem www.sklep.baywa.pl w sklepie internetowym BayWa Agro Polska Sp. z o.o. z siedzibą ul. Traugutta 42 A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, REGON 147325923, NIP PL 5291803886, nr KRS 0000516685.

§ 1

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna (w tym Konsument), osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

  2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  3. Sprzedający – BayWa Agro Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, prowadzący Sklep Internetowy.

  4. Kodeks Cywilny (k.c.) – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

  5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego BayWa Sklep Online;

  6. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.baywa.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

  7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

  8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy podmiotem prowadzącym sklep internetowy (BayWa Agro Polska Sp. z o.o.) a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

  9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.201.683 t.j.);

  10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.12196 t.j.);

  11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§ 2

Postanowienia ogólne

   1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.sklep.baywa.pl.

   2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

   3. Sklep internetowy, działający pod adresem: www.sklep.baywa.pl, prowadzony jest przez Sprzedającego.

   4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

1) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

2) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

3) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego Sprzedającego;

4) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego.

5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

- IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH,

- na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu delicatea.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedający zastrzega ogranicza świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu nieodpłatnie w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sklep.baywa.pl oraz pobrać go (utrwalić) i sporządzić jego wydruk.

9. Informacje o towarach zamieszczone w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

10.Środki ochrony roślin nabywane od Sprzedającego na odległość przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być nabywane jedynie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie o środkach ochrony roślin - Dz.U.2017.50 t.j. - (art. 28 tej ustawy).

§ 3

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza

rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się z Regulaminem oraz wyrażenie zgody na jego treść jak również podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe celem przeprowadzenia procesu sprzedaży i dostawy towaru.

4. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

1) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

2) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów

Sklepu internetowego,

3) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedającego za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi

zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedającego

5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie w oparciu o ramy wyznaczone obowiązującymi przepisami prawa.

 

7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

1) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

2)  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

3) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

4) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedającego,

5)  korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

6) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ 4

Procedura zawarcia umowy sprzedaży

1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Dostępność informacji o danych produktach w Sklepie internetowym nie oznacza dostępności tych produktów i możliwości realizacji zamówienia.

3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.sklep.baywa.pl dokonać wyboru towaru, podjąć kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.

5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „np. Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

1) przedmiotu zamówienia,

2) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

3) wybranej metody płatności,

4) wybranego sposobu dostawy,

5) czasu dostawy,

6) miejsca dostawy,

 

7. W celu skutecznego złożenia Zamówienia konieczne jest: dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oraz danych dostawy oznaczonych jako obowiązkowe do realizacji transakcji, naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”, prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, dokonanie zapłaty oraz odnotowanie na rachunku bankowym Sprzedającego okoliczności dokonania płatności w wybranej opcji (nr rach. wskazany jest w regulaminie).

8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

9. Po skutecznym złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

10.W przypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym. Jeżeli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.

11. W przypadku braku dostępności zamówionego towaru, klient jest o tym niezwłocznie informowany i według własnego uznania, może oświadczyć o odstąpieniu od umowy lub zamiany zamówionego towaru na inny.

12. Kupujący dokonując zamówienia w toku rejestracji wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznych dokumentów rozliczeniowych, w szczególności: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularze. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, w rozumieniu art. 2 pkt 32 oraz zgodnie z art. 106 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz.U.2017.1221 t.j.).

§ 5

Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem firm kurierskich. Koszty dostawy pokrywa Kupujący. Wysokość opłat określona jest w cenniku transportu dostępnym pod adresem www.sklep.baywa.pl i uzależniona jest od rodzaju transportu. Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie potwierdzenia składania Zamówienia.

3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych licząc od dnia skutecznego wysłania przez Klienta Zamówienia potwierdzonego wiadomością zwrotną z podsumowaniem zamówienia.

4. Termin realizacji dostawy towaru, który nie znajduje się w magazynach Sprzedającego uzależniony jest od oświadczenia podmiotu trzeciego w zakresie dostępności – o czym Kupujący szczegółowo informowany jest przy potwierdzeniu realizacji zamówienia.

5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z uwagi na błędne określenie przez Kupującego adresu do odbioru danej dostawy w złożonym zamówieniu. W takim wypadku Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów ponownej przesyłki zamówionego towaru na prawidłowy adres odbioru.

6. Kupujący (lub osoba wyznaczona przez niego) powinien przed odebraniem zamówionego towaru sprawdzić w obecności dostawcy stan opakowania/towaru pod kątem oceny ewentualnych uszkodzeń w transporcie lub braków ilościowych. W sytuacji stwierdzenia naruszeń opakowań/towaru należy odmówić przyjęcia przesyłki i sporządzić protokół obejmujący opis dostrzeżonych uszkodzeń. Protokół taki jest niezbędny przy rozpatrywaniu ewentualnych zastrzeżeń Kupującego ilościowych lub dotyczących uszkodzeń opakowań dostarczonego towaru po odebraniu przesyłki

 

 

§ 6

Cena i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

1). przelewem na numer konta bankowego Sprzedającego PL 87 12 40 1053 111 0010 5835 0866,

2) płatnością w systemie Dotpay

3) zapłata kartą płatniczą

3. Każdy sprzedany towar potwierdzany jest wystawioną fakturą VAT lub paragonem, który wysyłany jest do Klienta listownie lub drogą elektroniczną .

4. Sprzedający wystawia faktury VAT na życzenie Klienta zgłoszone podczas składania zamówienia.

§ 7

Prawo do odstąpienia od umowy

1. Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem (tj. będącemu osobą fizyczną, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą) przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wydania rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na piśmie (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub skan pocztą elektroniczną na adres sklep@baywa.pl

3. Celem odstąpienia od umowy można skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy link do wzoru, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Zwrot towaru w przedstawionym wyżej trybie będzie możliwy wyłącznie wtedy gdy:

- towar będzie kompletny przy ewentualnych brakach ilościowych lub

oznakach wykorzystania dla celów jego sprawdzenia.

- towar dostarczony nie jest towarem, który ze względu na jego charakter po ewentualnym otwarciu dostarczonego zapieczętowanego opakowania nie może być wysłany ze względu na ochronę zdrowia.

- towar dostarczony nie jest programem komputerowym rozpakowanym pomimo jego dostarczenia w zapieczętowanym opakowaniu.

- cena towaru nie jest uzależniona od wahań kursowych na rynku finansowym

5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

§ 8

Zastrzeżenia i Reklamacje dotyczące towarów

1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

2. Przy uwzględnieniu paragrafu 5 ust. 6 niniejszego Regulaminu wszelkie uchybienia związane z uszkodzeniami podczas transportu towaru należy zgłaszać niezwłocznie na adres sklep@baywa.pl

3. Zastrzeżenia wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo (przepisy ustawy o prawach konsumenta), lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@baywa.pl. Sprzedający rozpatrzy każde prawidłowo zgłoszone zastrzeżenie klienta w terminie do 14 dni.

4. W przypadku niezgodności towaru z umową (inny towar niż w zamówieniu), kwestionowany towar wraz z pismem wyjaśniającym określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań Sprzedającego, należy odesłać na koszt zamawiającego wraz z dowodem zakupu na adres: sklep@baywa.pl

5. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

6. Sprzedający nie jest producentem oferowanych do sprzedaży towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

7. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

8. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.  Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: BayWa Agro Polska Sp.z.o.o., Traugutta 42A,05-825 Grodzisk Mazowiecki lub mailowo pod adres sklep@baywa.pl.

 

10. Reklamację można składać w ciągu 2 lat od daty zakupu pod warunkiem zgłoszenia zawiadomienia Sprzedającego w trybie określonym wyżej o wadzie zakupionego towaru w ciągu 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

 

§ 9

Ochrona danych osobowych i postanowienia końcowe

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu w toku procesu rejestracji i składania zamówień jest Sprzedający, który przetwarza informacje mogące stanowić dane osobowe w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, przy zachowaniu reguł, zabezpieczeń oraz stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w tym ww. aktów prawnych.

2. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e:mail, numer telefonu, adres dostawy, ewentualnie NIP) dla celów realizacji zamówienia oraz w przypadku wyrażenia odrębnej zgody w toku rejestracji w innym prawnie dopuszczalnym celu i zakresie (tj. marketingu bezpośredniego towarów i usług Sprzedającego).

3. Dane osobowe wykorzystywane w celu realizacji złożonego zamówienia mogą być przekazywane podmiotom trzecim do dalszego procedowania niezbędnego w procesie realizacji zamówienia (dostawa, księgowość/rozliczanie), wyłącznie w przypadku zapewniania przez te podmioty określonej ww. przepisami prawa ochrony powierzonych danych osobowych.

4. Podanie danych osobowych w celu realizacji procesu sprzedaży oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep.

5. Dane osobowe niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia lub podane dobrowolnie za odrębną zgodą Kupującego w innych prawnie usprawiedliwionych celach przechowywane będą w bazach Sprzedającego przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa .

6. Klient, który dokonał transakcji i wyraził zgodę Sprzedającemu do przetwarzania danych osobowych w danym celu w każdym czasie ma prawo do wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz do zaprzestania ich wykorzystywania w danym celu lub ich usunięcia.

7. Wszelkie zastrzeżenia lub wnioski w zakresie powierzonych danych osobowych Klient zgłaszać może Sprzedającemu pod adresem sklep@baywa.pl

 

§ 10

Postanowienia końcowe

 

1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3.  Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, natomiast w zakresie praw Konsumentów niezależnie od regulacji niniejszego Regulaminu inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego określające prawa Konsumenta i obowiązki przedsiębiorcy wobec Konsumentów o ile nie zostały one w sposób dopuszczalny przez prawo określone odmiennie w treści niniejszego Regulaminu.

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel